مروچی : 3 خرداد , 1400
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

دنیائے امنیت گوں عدالت ءِ اجرا کنگ ۆ فلسطین مشکل ءِ عادلانه اێں گێش ۆ گیوار ءَ هم‌گرنچ اِنت

دنیائے امنیت گوں عدالت ءِ اجرا کنگ ۆ فلسطین مشکل ءِ عادلانه اێں گێش ۆ گیوار ءَ هم‌گرنچ اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (31 اردیبهشت 1400/ 21 مه 2021) گوں اشاره به ملگرێں اسرائیل ءِ نونێں اُرُشان به غزه ئے سرا، اسرائیل ءَ را یک «جنگ لۆٹ» ۆ «ملگر» ۆ «بیمکارێں» حکومت ءِ زانت ۆ گوں اێشی که دنیائے امنیت گوں عدالت ءِ اجرا کنگ ۆ فلسطین مشکل ءِ عادلانه اێں گێش ۆ گیوار ءَ هم‌گرنچ اِنت شه دنیائے زۆربندانِ لۆٹ اِت که اسرائیل ءَ سرپد کن اَنت که به وتی سیمسران برگرد اِیت ۆ فلسطینیان حق ءَ به آوان دنت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: یک باز مهمێں چیزے که الله تعالی په آیی باز سۆگه کرتگ ۆ پێغمبران هم په آیی تبلیغ و اجرا ءَ دێم دیگ بوتگ اَنت «عدالت» ۆ «انصاف» اِنت. حتی «توحید» ۆ الله ئے یکّویی که دینی مسائلانِ سر اِنت هم په عدالت ۆ انصاف ءِ اجرا ءَ اِنت؛ پچے که عدالت ۆ انصاف ءِ برزترێں درجه الله ئے یکّویی ئے منّگ اِنت ۆ شرک گوں الله ءَ ٹوهترێں ظلم اِنت ۆ باانصافێں انسانان توحیدے نێمگا رَوَ اَنت.

واجه ءَ گێش کرت: الله تعالی شه وتی بندگانَ لوٹیت که اےرنگ زندگی کن اَنت که هچ کسَے حق ءِ تها ظلم مه بیت. الله ئے تیوگێں دینان ۆ آسمانی اێں کتابان په عدالت ۆ انصاف ءِ اجرا ءَ سکّ سۆگه کرتگ. عدالت ٹوهترێں کار خیر اِنت که سۆبِ به گرد انسان ۆ ساهدارانَ رسیت.

🔹دنیائے حکومتان اێشی بدلا که وت ءَ شه نظامی ۆ امنیتی ءِ نێمگ ءَ زۆراک کن اَنت، په عدالت ءِ اجرا ءَ جهد کن اَنت

مولانا عبدالحمید دنیائے اشکام ۆ امنیت ءَ را گوں عدالت ءِ اجرا ءَ هم‌گرنچ زانت ۆ گوشتِ: اگه ماں دنیا ءَ عدالت ۆ انصاف اجرا بیت دنیا به اشکام ۆ امنیت ءَ رسیت. گهترێن راه په بیمکاری ۆ دگه جنگ ۆ نامنیان دێم ءِ اۆشتگ عدالت ءِ اجرا کنگ اِنت. وهدےکه عدالت اجرا بیت نارحتی ۆ گڑتیان زیانَ بَےاَنت.

واجه ءَ گێش کرت: دنیائے حکومتان اێشی بدلا که وت ءَ شه نظامی ۆ امنیتی ءِ نێمگ ءَ زۆراک کن اَنت ۆ مردمانَ سکّ چمے چێرا گر انت یا اێشی بدلا که اێٹمی سلاه ۆ دگه خطرناکێں سلاه جۆڑ کن انت، گهتر انت که په وتی امنیت ءِ واستا عدالت اجرا کن اَنت. وختے عدالت ءَ اجرا کن انت نیازَ نه بیت که ٹوهێن بودجه په سلاه ۆ امنیت ءَ هرچ کن انت.

🔹اسرائیل بیمکار، جنگ لۆٹ ۆ ملگرێں حکومت ءِ که فلسطین سرڈگار ءَ را په زۆرِ گپتگ

زاهدان جمعه ئے اماما گێش کرت: هرچۆن که ماں امریکا ۆ اروپا ءَ جوانێں ساڑایگ چۆ آزاتی ۆ دموکراسی ۆ لهتێن دگه چیز ءَ هست، بلێں امریکایی ۆ اروپاییانِ استکباری ۆ زۆرغنڈیگی اَبرم ۆ آوان بےکساسێں پله مرزی شه اسرائیل ءَ باز رِڈّ ۆ بد اِنت.

واجه ءَ تأکید کرت: اے که امریکا ۆ اروپا گوش اَنت که «اسرائیل شه وتی حق ءَ دێمپانیَ» کنت ۆ شه آ حکومت ءَ پله‌مرزیَ کن اَنت، باز رڈ و بد اِنت، پچےکه اسرائیل یک ملگر ۆ جنگ لۆٹێں حکومت ءِ که دهاں سال اِنت بیت المقدس ۆ مسلمانان ملک، فلسطین ءَ را په زۆرِ گپتگ.

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ گوشت: عجیب اِنت که امریکایی ۆ اروپاییان اسرائیلے زۆرێں اُرُشانَ دێمپانی شه وتَ زان اَنت، بلێں وهدے که فلسطینیان شه وت دێمپانی ءَ کن اَنت آوانَ «بیمکار» ءَ گوش اَنت! ماں حالےکه بازێں جاهان فلسطینیان گوں سنگ ءَ جنگ ءَ کن اَنت ۆ اسرائیلیان گوں تیر ءَ.

واجه ءَ گوشت: اسرائیلیان فلسطینیانِ ملک ءَ را په زۆر گپتگ ۆ آوانَ شه آوانَ گسان در اِش کرتگ، فلسطینِ مردمان دهاں سال اِنت که دنیائے وڑ وڑێں جاهان آواره اَنت ۆ وتی حق ءَ لۆٹ اَنت، اسرائیلیانَ نه هِلّ اَنت که فلسطینیان ماں بیت‌المقدس ءَ نماز بوان اَنت ۆ عبادت کن اَنت، بلکه رمضان ءِ ماها ماں مسیت الاقصی ءَ آوانِ سرا اُرُشَ کن اَنت، نون کجام یک شه اے دوئێنان شه وتی حق ءَ دێمپانیَ کن انت؛ اسرائیلی یا فلسطینی؟!

واجه ءَ دێمترا گێش کرت: دنیائے مردمان اسرائیل ۆ فلسطینے نونێں جنگ ءَ را دیست که اسرائیل ءَ چۆن گوں بُم ۆ موشک ۆ دگه خطرناکێں سلاهان که وت جۆڑ اِش کرت اَت یا زۆربندان آوانَ دات اَت، غزه ئے مردمانِ سرا ارش اِش کرت ۆ بازێنے شه فلسطینِ مردمانَ شهید اش کرت ۆ بازێن گسے را ڈالێنت اِش. ماں اے ارش ءَ بازێن گسَے مردمے پهک شهید بوت اَنت.

مولانا عبدالحمید «دێمپانی» ءَ را هر مظلومے حق زانت ۆ گوشتِ: ماں اسلام ءَ په مظلوم ءِ حق ءِ کمار ءَ باز سۆگه بوتگ، ماں اے آیت ءَ: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» [حج: 39] مظلومانَ اجازت دیگ بوتگ که شه وتی حق ءَ دێمپانی کن اَنت. پمێشا قرآن ءَ آ مظلومانَ که ملک اِش په زۆر گرگ بوتگ اجازتِ داتگ که شه وت دێمپانی کن اَنت ۆ جهاد کن اَنت.

🔷 دنیائے امنیت گوں عدالت ءِ اجرا کنگ ۆ فلسطین مشکل ءِ عادلانه اێں گێش ۆ گیوار ءَ هم‌گرنچ اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترا دێم ۆ درا گوشت: من پێسرا هم گوشتگ ۆ نون همَ گوش این که گهترێں راه په ناامنی ۆ بیمکاری ئے دێمگری ءَ اێش اِنت که فلسطینِ باروا عدالت ۆ انصاف کمار کنگ بیت ۆ فلسطینانِ مشکل گوں انصاف ءَ گێش ۆ گیوار بیت ۆ فلسطین مردمان به وتی سرڈگاران برگرد اَنت.

مولانا عبدالحمید گوں اێشی بیان ءَ که دنیائے امنیت گوں عدالت ۆ انصاف ءِ اجرا کنگ ءَ هم‌گرنچ اِنت سکّ سۆگهِ کرت که تیوگێں حکومتان باید عدالت ۆ انصاف ۆ دین ۆ مذهب ۆ راج ۆ  کمێں پاٹیان حقانَ کمار کن اَنت، ما وتی حکومت ۆ دولت ءَ هم په کمێں پاٹی ۆ مخالفان حقان کمار کنگ ءَ سۆگهَ کن اێں.

واجه ءَ دێم ۆ درا گوشت: من آ حکومت و ذمه‌وار ءَ را منّ این که وتی مخالف ءَ مه جَنت، بلکه آیرا پجّ کنت، گوں آیی نند اِیت ۆ هبرَے گۆش کنت ۆ اگه حقے داریت حقِ دیگ بیت. دولتان ۆ استمانان باید وتی هبرانَ گۆش کن اَنت ۆ پهکان انصاف ۆ عدالت ءِ راها بَر اَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *