مروچی : 12 اردیبهشت , 1400
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوان ءَ:

رمضان «مجاهده» و «اۆپارے» ماه اِنت / رمضان ءِ آخری ده رۆچ ءَ باز عبادت کنێں

رمضان «مجاهده» و «اۆپارے» ماه اِنت /  رمضان ءِ آخری ده رۆچ ءَ باز عبادت کنێں

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان جمعه نمازے دیوان ءَ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰/ 31 اپریل 2021) ءَ رمضان ءَ را مجاهده ۆ اۆپارے ماه زانت ۆ په جانی ۆ مالی اێں عبادتان ماں اے ماه ءِ آخری ده رۆچا سکّ سۆگهِ کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید پد شه اے آیتے وانگا «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ» ]محمد: ۳۱] درشان کرت: اے الله ئے داب اِنت که بندگانَ چکاسَ کنت، بلکه الله تعالی آزمود ۆ چکاسَ کاریت تاں بندگانِ مجاهد ۆ اۆپار کنۆکان ءَ درست کنت.

واجه ءَ وتی هبرانِ دێمتر ءَ گوں اێشی که «جهاد» ۆ «مجاهد» پراهێں بزانت ءِ داریت گوشتِ:  جنگ گوں زۆرگوَش ۆ ملگران هم «جهاد» اِنت. صدقه، رۆچک، توبه، استغفار، تلاوت قرآن، الله ئے یات، دعا ۆ جهد په نفس ۆ چاگردے اصلاح ءَ هم «جهاد» اِنت. الله تعالی ءَ ماں قرآن ءَ جهاد مالی ۆ جهاد جانی ءَ را بیان کرتگ ۆ ماں بازێن آیاتے مالی اێں جهاد ءَ را دێمتر ءَ آورتگِ. زرّان هرچ کنگ په الله ئے راه ءَ ۆ مالی ۆ جانی اێں ندران هدایت ۆ مُزّے سببَ بَےاَنت.

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ رمضان ءِ رۆچگ ءَ را یک نمونگ ءِ شه مجاهده ءَ زانت ۆ گوشتِ: رمضان ءِ ماها هم اۆپار ۆ هم مجاهده هست، کسے که اۆپار مه داریت گڑا نه توانت رۆچگ گیت ۆ شپان آگاه بیت ۆ ماں الله ئے راها جهد کنت.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: حدیث شریف ءِ تها هست که رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ رمضان ءِ ده رۆچ آخر ءَ باز عبادتَ کرت ۆ شپانَ نشت ۆ گوں عبادت ءَ گلائێش ءَ بوت ۆ وتی گسے مردم ۆ زهگانَ هم په مجاهده ۆ شپے عبادت ءَ چست ءِ کرت. شه حدیثان انچۆش معلومَ بیت که واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ رمضان ءِ تیوگێں آخری ده شپ ءَ آگاه منتگ ۆ رمضان ءَ وتی عبادت ۆ نماز ۆ دگه نێکێن کردارانَ گێشِ کرتگ.

🔹«اعتکاف» شه رمضان ءِ آخری ده رۆچ ءِ مهمێں اعمالان اِنت.

زاهدان جمعه ئے امام ءَ «اعتکاف» ءَ را شه رمضان ءِ آخری ده رۆچ ءِ مهمێں اعمالان زانت ۆ درشان کرت: رمضان ءِ آخری ده رۆچ نۆکێں بهری شه اے ماها، بزان اعتکاف ءِ بهر اِنت. اعتکاف شه واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سنتان ۆ یکے شه مزنێں سنتان اِنت که انسان شه وتی گس ءَ درَ کپیت ۆ الله ئے گس ءِ تها نندیت ۆ ابید شه دستنماز ۆ دگه انسانی اێں زلورتان په دگه کارے شه مسیت ءَ درَ نه بیت.

واجه ءَ گێش کرت: رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم رۆچگ ءِ آخری ده رۆچ ءَ گوں بازێن ءِ شه وتی صحابیان مسیت ءِ تها اعتکافَ نشت ۆ صحابیان گس‌بانکان هم وتی گسان تها اعتکافَ نشت اَنت. روایاتان تها آتگ که رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم یک رمضان ءِ په عذرے نه توانتِ که اعتکاف نندیت، گڑا نۆکێں سالا بیست رۆچ اعتکاف نشت. پرێشی اعتکاف باز مهمێں عبادت ءِ که مردێنان مسیتانِ تها ۆ جنێنان گسانِ تها اعتکاف ننداَنت.

زاهدان جمعه ئے خطیب ءَ درشان کرت: حدیث ءِ تها آتگ که شپ قدر ءَ رۆچگ ءِ آخری ده شپے تاکێں شپان تها شۆهاز کن اِت؛ بزان بیست‌ویکم، بیست‌و‌سوم، بیست‌وپنجم، بیست‌وهفتم و بیست‌ونهم. البت پرێشی که اسلامی ملکان رمضان ءَ یک رۆچ ءَ بنگێج نه کرتگ، گهتر اِنت که گوں اے احتمال ءَ که اے تیوگێں ده شپ، شپ قدر اَنت، گردِ شپان گوں دعا ۆ عبادت ءَ گلائێش بَےاێں.

واجه ءَ گێش کرت: بی‌بی عائشه رضی‌الله‌عنها شه واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ سۆج کرت که اگه شپ قدر ءَ گند اێں گڑا چه دعائے بوانێں؟ واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ درّائێنت: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» ءَ بوان. شه اے واجه ئے سۆگه ءَ زانگَ بیت که هیچ چیزے برزتر شه الله ئے بکشگ ۆ مغفرت ءَ نه اِنت، پچےکه اگه مهمترێں چیزے بوتێں واجه رسول الله ءَ په همایی فرمانَ دات.

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ سکّ سۆگه کرت: رمضان ءِ آخری ده رۆچا باز جهد کن اِت که اے ده رۆچ مجاهده ۆ جهدے رۆچ اَنت. حدیثے تها آتگ که رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ هرسال رمضان ءِ ماها قرآن پاکا را گوں جبرائیل امین ءَ یک گشت ختمَ کرت؛ اے وڑ که یک گَشتے جبرائیل امینَ ونت ۆ رسول الله گۆش کرت ۆ دگه گَشتے رسول اللهَ ونت ۆ جبرائیل امین ءَ گۆشَ کرت، بلێن ماں آخری رمضان شه واجه رسول الله ئے زندگی ءَ، حضرت جبرائیل و واجه رسول الله علیهما‌السّلام ءَ دو گشت قرآن ءَ را ختم کرت.

🔹رمضانے ماها بےوس ۆ نادار ۆ دینی وانگجاهانَ کمک کن اِت

مولانا عبدالحمید وتی هبران گڈی سرا په زکاتے دیگ ءَ ماں رمضانے ماها سکّ سۆگه کرت ۆ گوشتِ: منی سۆگه اێش انت که رمضان ءَ وتی زرّ ۆ مالانِ زکاتانَ دَےاِت. په سرساه ءَ هم هرچی گێشتر دےاِت مزّ ۆ ثوابِ گێشتر ءَ بیت. به بےوس ۆ ناداران که په شمے مدتان سێل‌کنۆک اَنت، کمک کن اِت.

واجه ءَ په کمک به دینی وانگجاهان سکّ سۆگه کرت ۆ گوشتِ: دینی وانگجاهان اے ماها په شمے کمک ۆ پله‌مرزیان سێل‌کنۆک اَنت؛ سیستان ۆ بلوچستانے دینی وانگجاهانَ دلگۆش کن اِت ۆ هر وانگجاهے که گێشتر هزمتَ کنت آیرا گێشتر دلگۆش کن اِت ۆ گێشتر کمکِ کن اِت. براس ۆ گهاران دارالعلوم زاهدانِ وانگجاها هوری کمک کن اِت که شمے و مولانا عبدالعزیز رحمه‌الله عمل باقی اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *