مروچی : 15 فروردین , 1400
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

ایران ۆ چینِ 25 سالی اێں منّگنامه ئے باروا دێم‌گوشی بیت

ایران ۆ چینِ 25 سالی اێں منّگنامه ئے باروا دێم‌گوشی بیت

سنی‌آنلاین| شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (13 فروردین 1400/ 2 اپریل 2021) گوں اشاره به ایران ۆ چین ءِ 25 سالی اێں منّگنامه ءَ که رسانک ۆ مردمان آیی باروا گڑتی دارنت، گوشتِ اے منّگنامه ئے باروا دێم‎‌گوشی بیت ۆ هرچی ماں آیی نبشته بوتگ رسانکان اختیار ءَ هلّگ بیت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: ایرانے مردمان پرێشی که شه ایران ۆ  چینے 25 سالی اێں منّگنامه ئے مول ۆ مراد ءَ سهی نه اَنت گڑتی دارنت. فضای مجازی تها اے منّگنامه ئے باروا رنگ رنگێں هبر ۆ گمانَ بیت ۆ دنیائے رسمی اێں رسانکان تها هم وڑ وڑێں گپ ۆ تحلیلَ بیت.

واجه ءَ گوشت: گهترێں راه پرێشی که اے گڑتی ۆ هبر ۆ گمانان اے منّگنامه ئے باروا هلاس به‌ینت، اێش انت که آیی باروا دێم‌گوشی بیت ۆ آیی محتوا رسانکان اختیار ءَ هلّگ بیت.

زاهدان جمعه ئے پێشنماز ءَ گێش کرت: هر منّگنامه ئے که دولت گوں دگه ملکانَ بندیت، هاس مهمێں منّگنامه ئان چۆ همے ایران ۆ چینے 25 سالی اێں منّگنامه ءَ باید چێرکایی مه بیت تاں شک ۆ بدگمانیان دێم گِرَگ بیت.

🔹 واجب اِنت که جمهوری اسلامی پرێشی که چین ایغور کمّێن مسلمانان سرا ظلم کند، آیی ضدا زهرشانی کنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبران دێمترا شه اێشی که جمهوری اسلامی ایران ءَ چین ظلمان دێما به ایغور مسلمانان سرا سکوت کرتگ، انتقاد کرت ۆ گوشتِ: چین حکومت یک ٹَکبَند ۆ کمونیستی اێں حکومتے که ایغور مسلمانان سرا رڈترێن ظلمانَ کنت. ما شه جمهوری اسلامی ئے دولتا ۆ هاس ملکے ڈنےکاران وزیرا گلگَ کنێں که پچے اے ظلمان باروا سکوتِ کرتگ ۆ هچیَ نَۆشیت ۆ زهرشانیَ نه کنت؟!

واجه ءَ درشان کرت: واجب اِنت که جمهوری اسلامی پرێشی که چین، ایغور مسلمانانِ سرا ظلمَ کنت، زهرشانی کنت. اسلامی ۆ انقلابی اێں اگده همێشرا لۆٹیت که نه تهنا په مسلمانانِ سرے ظلما، بلکه تیوگێں مردمانِ سرے ظلما زهرشانی بیت. اے اسلامی، انسانی، عرفی ۆ میان استمانی بن‌گپے که تیوگێں انسانان حقان کمار به بنت.

مولانا عبدالحمید گیش کرت: ایران ۆ چین وشێں رهوتے دارنت ۆ اشکالے هم نداریت، بلێں باید چین دولت گوَشَگ بیت که وشێں رهوتَے بزانت اێش نه اِنت که آیی ظلمان باروا که مسلمانان سرا بیت هم سکوت کنێن.

زاهدان جمعه ئے خطیبا گوشت: اے ایرانے تیوگێں نندوکان لۆٹ اِنت که جمهوری اسلامی چین دولت ءَ گوش ایت که آ ملکے مسلمانانِ حقانَ کمار کنت ۆ آوانِ سرا ظلم مه کنت.

🔹ماں سیستان ۆ بلوچستان ءَ جوانێں رهبند پرێشی که استانے پتانسیلان صحیح کارمرز به‌ینت، کم انت

مولانا عبدالحمید وتی هبران گڈسرا ماں جمعه نمازے دیوانا که ڈاکٹر عادل مزاری (سیستان ۆ بلوچستانے استاندارے شۆر دهۆک مکرانِ دریاب‌کرّے توسعه ئے باروا) آیی ائولی سخنرانَ ات، درشانِ کرت: ڈاکٹر مزاری جوانێں هبر کرت که سیستان ۆ بلوچستان ءَ بازێں پتانسیلے چۆ سیمسر ۆ کارێز ۆ کشاورزی و… هست، بلێں په منی باور ءَ ٹوهترین مشکل اێش اِنت که جوانێں رهبند نێست.

واجه ءَ درشان کرت: اگه ما را اے استانے تها لایک اێں ذمه‌وار بیت که توان اَنت گوں جوانێں رهبندان اے استانے پتانسیلانَ کارمرز کن اَنت، گڑا اے استانے پهکێں مردمان گوں کاران گلائێشَ به‌ینت ۆ همےپێم ملکے آدگه ڈیهانِ مردمان هم شه اے استانے منافعان سۆبانَ به‌ینت.

زاهدان جمعه ئے اماما گێش کرت: دگه مشکلے که ماں اے استانا هست، اێش اِنت که اے استانے مردمان په کارا دل نه دارنت، مئے مردم  باید وڑ وڑێں ازم ۆ کارے پدا برَوَنت ۆ وڑ وڑێں پڑاں تها کاربلدی کٹ انت.

واجه ءَ گوں انتقاد شه اێشی که نونێں ورنایان په کار ۆ دندا ءَ دل نه دارنت درشانی کرت: اے باز رِڈێں دابے که بازێنے شه ورنایان به جای اێشی که رۆچا کارے پدا برَوَنت، شپانَ نند اَنت ۆ رۆچانَ وسپ اَنت، درحالےکه الله ءَ رۆچا را په کارا جۆڑ کرتگ. اگه اے داب همےوڑ دێما برئوت مئے آیۆکێں نسل بےخێر ۆ بےپۆکَ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *