مروچی : 7 فروردین , 1400

مولانا عبدالحمید شه مردمان ڈگاران لۆڑ کنگ ءَ گوں دولتی اێں ڈگاران ماں بلوچستان ءِ زربار ءَ انتقاد کرت

مولانا عبدالحمید شه مردمان ڈگاران لۆڑ کنگ ءَ گوں دولتی اێں ڈگاران ماں بلوچستان ءِ زربار ءَ انتقاد کرت

سنی‌آنلاین| شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں چهبار جمعه نمازے دیوانا (6 فروردین 1400/ 27 مارس 2021) گوں انتقاد شه مردمان ڈگاران لۆڑ کنگ ءَ  گوں دولتی اێں ڈگاران، تأکید کرت که دریاب‌کرّ ءِ مردمان په مکران دریاب‌کرّ ۆ چهبارِ آزاتێں منطقه ئے طرح ۆ رهبندانِ سۆبمندیان شه دگران حقدارتر اَنت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں آ دیوان ءَ درشان کرت: دریاب‌کرّ ءِ ڈیه ئے مردمان شه هما قدیمان ماں اے ڈیه ءَ زند گوازێنتگ ۆ آوانِ پِسّ ۆ پیروکان په اے ڈیه ءِ ساتگ ءَ هون داتگ ۆهمےپێم اے مردمان اے ڈیه ءِ جغرافیایی ۆ دگه سکّیانَ سَگّتگ، پمێشا حقدارترێں مردم په اے ڈیه ئے سۆبمندان هم همے مردم اَنت.

واجه ءَ دێمتر ءَ گێش کرت: هرچۆن که اے ڈیه یک چنڈے شه ایرانے ملک ءَ اِنت ۆ ایرانے تیوگێن اُلس شه ایرانے گِرد ڈیهان بهر دارنت، بلێن آوان که ماں هما ڈیه ءَ زندَ گوازێن اَنت اول همایان حق اِنت که شه آن ڈیه ئے سوبمندیان کارمرز کن اَنت. پمێشا باید ایرانے حکومت ۆ نونێں دولت ۆ نۆکێں دولتان اے بن‌گپ ءَ دلگوش کن اَنت که ائولی اێں سۆبمندیان همے ڈیه ئے مردمانَ دَیگ به‌ینت.

زاهدان جمعه ئے اماما تأکید کرت: آ وڑ که اُشکنگَ بیت لهتێں رهبندان په چهبار منطقه آزات ۆ مکران دریاب‌کرّان بنگێج بوتگ اَنت ۆ قرار اِنت که هزاران هکتار ڈگار به مکران دریاب‌کرّ ۆ چهبار منطقه آزات ءَ لۆڑ به‌ینت. اے ڈیهانِ مردمان امێتی اَنت که ماں تیوگێں رهبندان آوانِ حقان دلگوش کنگ به‌ینت.

مولانا عبدالحمید گوں انتقاد شه مردمان ڈگاران لۆڑ کنگ ءَ گوں دولتی اێں ڈگاران درّائێنتِ: پراستی بژنَ ورێں که منابع طبیعی ءَ مردمان بازێں ڈگارے را گوں دولتی اێں ڈگاران لۆڑ کرتگ. ما اێشرا ظالمانه اێں کردے زانێں ۆ پێسر ءَ هم اے باروا زهرشانی اێں کرتگ. مئے گمان اێش اِنت که درّێں ذمه‌واران شه ڈیه ئے جاور ءَ زبر سهی نه اَنت.

واجه ءَ درشان کرت که هچ بهرے شه اے ڈیه ئے ڈگاران بےواهند نه اَنت، هر چۆن که سند نه دارنت، بلێں شه هما قدیم ءَ پشت ماں پشت دشتیاری ۆ کنارکِ مردمان بوتگ اَنت ۆ اے مردمان اۆدا کشت ۆ کشار کرتگ ۆ آوانَ آباد اِش کرتگ. اے ڈگاران صدها سال همے مردمان دست ءَ بوتگ اَنت که آوان آباد اش کرتگ، پرێشی نباید اے ڈگاران گوں دولتی اێں ڈگاران هور به‌ینت.

دارالعلوم زاهدان سرمستر ءَ گوشت: درست نه اِنت که اے ڈگارانَ دولتی اێں هنتکانانِ تها هور کن اِت، پچے که اے مردمانِ ڈگار اَنت که شه هما قدیم ءَ مردمان په اێشان زحمت کشِّتگ. اے ڈگاران مردمان حق اَنت ۆ هچ فتوا ۆ جوازے نتوانت آوانَ واهندی کنت ۆ آوان که اے حقانَ پادمالیَ کن اَنت باید قیامت ءَ پسه دےاَنت.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: منطقه آزات ءِ سرمستر ۆ اگده‌داران که گێشتر اِش همے مردمان زهگ اَنت باید اے بن‌گپ ءَ سرپد به‌ینت که آ ڈگاران که لۆٹ اَنت آوانَ گوں منطقه آزات ءِ ڈگاران لۆڑ کن اَنت مردمان گس ۆ آوان کشاری اێں ڈگار اَنت. آوان که لۆٹ اَنت اے ڈگارانَ بے آوانِ واهندانِ اجازه ءَ واهندی کن اَنت قیامت ءِ رۆچا الله ءِ دێما چے پسهَ دےاَنت؟ الله تعالی شه مردمے حقا نه گوزیت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ گڈسرا گوشت: بلکێں ملکے ذمه‌واران سهی مه به‌ینت، بلێں استانے ذمه‌واران باید شه مردمان حقان دێمپانی کن اَنت ۆ حقیقتانَ گوَش اَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *