مروچی : 26 بهمن , 1399
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه‌نمازے دیوانا:

بےترانگی ۆ هبرنزوری شه الله ءَ سببَ بیت که داد ۆ نعمتان شه انسان ءَ گرگ بیَنت

بےترانگی ۆ هبرنزوری شه الله ءَ سببَ بیت که داد ۆ نعمتان شه انسان ءَ گرگ بیَنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (24 بهمن 1399/ 12 فبروری 2021) گوں اشاره به قرآن مجیدے ڈاهان نسبت به شیطانے جهد ۆ مکر ۆ رێپێنگان په انسانے بےراه کنگا، تأکید کرت که انسان په پهازگ شه شیطانے وسوسه ئان باید مه الله ءَ برۆسه کنت ۆ صالحان لڑ ءَ بیت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید گوں اے آیتے تلاوت ءَ: «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [سبأ: 20] درشان کرت: الله ءَ انسانان ءَ ڈاه داته که شیطان شمے دشمن اِنت ۆ لوٹ اِیت که شما را بنّام کنت. شیطان گندگێن دشمنے. باز جهد ءَ کنت که انسانا شه الله ءَ دور کنت ۆ انسان الله ءِ هبرنزوری ءَ کنت ۆ بےراه بیت ۆ اے دنیا ۆ آ دنیا ءَ گوں عذابان آماچ بیت.

زاهدان جمعه ئے خطیبا گێش کرت: وهدے که شیطان شه الله ئے بارگاها دور کنگ بوت، تصمیم گپت که انسانان هم گوں وت به جهندم ءَ بارت. پرێشی که انسانانَ به جهندم ءَ بارت شه نفس اماره ءَ کارِ گپت. نفس اماره که گناهے نێمگا مێل داریت انسان ءَ به قتل ۆ زنا ۆ فساد ۆ رڈێن کردارانِ نێمگا تێلانک ءَ دنت.

واجه‌ئا گوشت: وهدے که وسپێن په سار به‌ئێن که شیطان آگه اِنت. ماں مسیت ۆ گس ۆ بازار ۆ نماز ۆ هرجا که به‌ئێن شیطان هم اۆدا هور اِنت ۆ انسان ءَ په گناها وسوسه ءَ کنت. شیطانا حضرت آدم علیه‌السلام ءَ را شه بهشت ءَ که وتے نه توانت اۆدا برئوت، گوں وسوسه ۆ وعده ۆ قسم ءَ آیرا وادارِ کرت که شه مکن بوتگێن دراچ ءَ بوارت ۆ همے سبب بوت که آدم شه بهشت ءَ در بیت. تیوگێن رنج ۆ سکّی ۆ مشکلان که نون انسانان ماں دنیا ءَ گوں آوان آماچ اَنت، پهکانِ سبب شیطان اِنت.

زاهدان جمعه ئے اماما درشان کرت: شیطان ءَ قسم وارته که اجازه مه دنت انسانان به بهشت ءَ برونت مگه آ صالح ۆ نێکێن بندگ که الله ئے باهوٹ اَنت ۆ شیطانے دست به آوان ءَ نه رسیت. شیطانے وس گوں آوان نه رسیت که به الله ءَ برۆسه دارنت ۆ خدالۆٹی دارنت ۆ شه شیطانا بێزار اَنت. جهد کنێن که همے انسانانِ لڑ ءَ به ئێن تاں الله ما را حفاظت کنت، انچا شیطان انسانے سرا هر وڑێن بلا ۆ سرجهلی ۆ بدبختی ءَ کاریت.

واجه‌ئا گوشت: ماں راج‌دپترے دراجیا هرچی ڈکال ۆ ڈگارچنڈ ۆ ناجۆڑی ۆ کرونا انسانے سرا آته شه آیی جندے کرداران بوتگ اَنت. اے آزمایش ۆ درس اَنت که انسان سار کنت ۆ وتی ردیانَ سرپد بیت ۆ خدا ءَ بےهیال مه کنت.

الله ئے بےهیال کنگ ۆ بےترانگی ۆ هبرنزوری شه الله ءَ سبب ءَ بیت که الله ئے داد شه آیی دور کنگ بیَنت، هماپێم که آدمِ کردار سبب بوت بهشت شه آیی گرگ بیت. شیطان مدام جهدَ کنت که انسانانَ شه بهشت ۆ الله ئے رحمتان دور کنت ۆ اجازه مه دنت انسان بهشت ءَ برئوت.

دارالعلوم زاهدان سرمسترا گوشت: شیطان مدام گناهان په انسانان ڈۆلدار ءَ کنت ۆ دلے تها پرێنیت که الله مزنێن بکشۆک ۆ زبرێن رحم کنۆکے، اگه نون گناه کنے پروا مکن، پدا توبه ءَ کنے ۆ الله ءَ بکش ایت، بلێن شیطان پدا په توبه ءَ همَ نه هلیت. شیطانے مکرانِ هیالداریا به کنێن. په هوش به ئێن، پچے که برۆسه مه الله، واتر بیگ الله ئے نێمگا ۆ استغفار ۆ توبه نجاتے سبب بیت.

🔹 کرونا انسانان ظلمے آسرال اِنت که شه مظلومان دێمپانی اش نه کرت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبران ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا گوں اشاره به ظلم ۆ جنایتان که ماں دنیا ءَ ۆ حاص چین ۆ میانمار ءَ بیگ اَنت، کرونا ۆ آدگه مصیبتانَ شه اے ظلم ۆ جنایاتان سببان زانت ۆ گوشته: هالان تها آته که یک رمّے شه کارزانتان په کرونائے بن ۆ رۆتگے درگێجگ ءَ په چین شتگ اَنت، بلێن آوانِ بازێن جهدان انگت بروردے نداشته ۆ اے باروا سرچرّ اَنت.

واجه‌ئا درّائێنت: اے رُمّ شه کارزانتان په کرونائے رۆتگے درگێجگ ءَ په چین سین‌کیانگ (رۆدراتے ترکستان) ایالت ءَ سپر اش ءَ کرت ۆ شۆهاز اش ءَ کرت که چین دولت ءَ ایغور مسلمانان سرا چنکه ظلم کرته؛ آوان ءَ شه قانونی ۆ میان استمانی اێں آزاتیان زبهرِ کرته ۆ آوان دین ۆ باور دۆدۆربێدگان سرا ظلم ۆ جنایتِ کرته.

مولانا عبدالحمید گێش کرت: چینیانِ وڑے ظلم ایغور مسلمانان سرا مه راج‌دپترے دراجیا کم گندگ بیت. چینیان بازێنے شه مسلمانانِ انسانی حقانَ پادمالی کرته. آوان زهگانَ شه پسّ ۆ ماسان ۆ مرد ۆ جنان شه یک ۆ آدگرا جتا کرته تاں مه حاصێن بندیجاهان آوانَ بےدینی اێں سبکّ دینت ۆ اۆدے مسلمانان لبز ۆ دۆدۆربێدگ ۆ باوران ءَ بدل کن اَنت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترا به میانمار کودتاها اشاره کرت ۆ گوشته: همے زوتا ماں میانمار ءَ کودتاهے بوته که رسمی اێں حکومت ءَ پرۆش وارته ۆ مزن وزیر ۆ ٹوهێن ذمه‌واران دستگر بوتگ اَنت.

واجه‌ئا گێش کرت: میانمار فوجیان روهینگیا ء کمێن مسلمانان سرا وڑ وڑێن ظلم کرت، بازێنے شه میانمار مسلمانان ءَ پرێشی که مسلمان اَنت شه آوان گس ۆ جاهان آواره اش کرت، آوانِ گسانَ بُن اش دات ۆ بازێن مسیتے را ڈالێنت اش ۆ میانمار دولت ۆ مزن وزیرا که نون بندیگ اَنت اے ظلمان دێما سکوت اش کرت ۆ حتا شه فوجیان پله مرزی اش کرت، بلێن نون وت آماچ بوت اَنت. پمێشا ظلم مه کنێن که یک رۆچے وت ظلمے آماچ ءَ به ئێن.

زاهدان جمعه ئے خطیبا گوشت: بازێن ظلم ۆ هون‌رێچی ئے که مه خاورمیانه ءَ بوت ۆ بازێن زۆربندێن حکومتان که بےوس ۆ مظلومێن مردمان سرا بم رێت ۆ وتی سلاحان بےگناهێں مردمان سرا آزموت اش ۆ گمان اش کرت که اے مردم کسّے ندارنت که شه آوان دێمپانی کنت، بلێن اے رۆچان پهکێن ظالمان شه کرونائے ترسا وتی گسان تها چێر کپتگ اَنت ۆ هێمات ندارنت که شه گسا در به بنت.

مولانا عبدالحمید وتی هبران گڈسرا درشان کرت: کرونا انسانان ظلمے آسرال اِنت که شه مظلومان دێمپانی اش نه کرت. تیوگێن آسمانی اێن کتابان بیان کرته که انسانان ماں راج‌دپترے دراجیا په وتی کردار ۆ گناهان سبب ءَ گوں عذاب ۆ آفت ءَ آماچ بوتگ اَنت. پرێشی که شه اے آفت ۆ سکّیان رکّێں باید توبه ۆ استغفار کنێن ۆ الله ئے نێمگا بر گردێن.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *