مروچی :یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳

سیره‌ءِ نبوی‌ئے دیوان ماں زاهدانا برجم دارگ بوت

سیره‌ءِ نبوی‌ئے دیوان ماں زاهدانا برجم دارگ بوت

سنی‌آنلاین| سیره‌ءِ نبوی‌ئے دیوان چارشمبی‌ئے شامے وهدا (۲۱ آبان ۱۳۹۹/11 اکتوبر 2020) زاهدان مکی‌ءِ مزن مسیتا برجم‌دارگ بوت.
په سنی‌آنلاین سرهالا، اے دیوان که گوں دارالعلوم زاهدانِ دۆدۆربیدگی معاونتے جهدان په دێم‌پان شه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلما برجم دارگ بوت، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ۆ مولانا مفتی محمدقاسم هبر کرت.
دیوان گوں قرآنے تلاوتا بنگێج بوت ۆ سَے نپر شه طالبان به پارسی، انگریزی ۆ عربیا هبر کرت.
مفتی محمدقاسم قاسمی وتی هبران تها ماں اے دیوانا پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ۆ آدگه انبیا علیهم‌السلامانا «پهکێن خُبی ۆ نێک تبی‌ئانِ سرچمگ» ۆ خاتم‌النبیینے پیغمبریا را «دنیاوے دوارگێن ودی‌بیگ» زانت.
دارالعلوم زاهدان دارالافتاوے سرمسترا گوں اێشی که «اهانت به پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلما اهانت به گرد انبیا ۆ بدگوشی به انساناننت ۆ اے نابکشوکێن جرمے» گوَشتِه که یکے شه اهانتے سوَبان همێش انت که بدگوشۆکان لوٹتَه که زاننت مسلمانان چنکه گوں رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلما مهبت دارنت، همےپێم مسلمانان ضعف ماں عمل به پیغمبرے سیرتا ۆ سستی ماں رسول الله سیرتے وڑ وڑێن بهراں پجّارۆکیا به دنیاوے مردمان، شه اصلی‌ئێن سوَبان بوتگنت که به رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلما بدگوشی بیت.
همےپێم شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں اے دیوانا گوں اشاره به پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے جهدان ۆ سکّیانِ سگِّتن/پُجّ کرتنا په انسانانِ هدایت ۆ اصلاحا آ واجه صلّی‌الله‌علیه‌وسلما را «پوره‌ئێن گامگێجے په تیوگێن انسانان ماں پهکێن جاوران» زانت.
زاهدانِ جمعه‌وے پیشنمازا وتی هبرانِ دێمترا گوں اێشی که «بدگوشی به پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ۆ اسلامے مقدساتان بائد مسلمانانَ غیرتی کنت» گوشتِه: آ مسلمانے که اے جاورے تها غێرتی مه‌بیت ۆ به سنتانِ زندگ کنگا بِر مگردیت شه آیی هچّ خیرے نه‌ئنت. مسلمانان بائد رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلمے سیرتا زندگ کننت، شه دینا دێم‌پان کننت ۆ شه رسول الله‌ئا پلامرزی ۆ رندگیری کننت ۆ آ واجه‌ئے سیرت ۆ سنت ۆ رهبندانَ وتی زندگی‌ئے تها ضرور هور کننت.
دارالعلوم زاهدانِ سرمسترا بدگوشی به پیغمبر و آدگه اسلامے مقدساتانَ په مسلمانان ناسگّگی/تحمل‌نشدنی زانت ۆ گوشته: ما شه گرد دنیاوا، هاس شه یوروپی‌ئێن ملکانِ سرۆکان، فرانس ۆ استمانی هوربندا/سازمان ملل ۆ اسلامی‌ئێن ملکان ذمه‌وارانَ لوٹن که مسلمانان عشق ۆ مهبت گوں رسول الله‌ئا سرپد بَیَنت.

واجه‌ئا دێمترا گوَشت: دێم‌پان شه رسول‌الله‌ئا بائد په اسلامی ملکانِ ذمه‌واران شه هر چیزی مهم‌تر بیت، اے په آوانِ حکومتانِ مانگا لازم‌انت. اسلامی‌ئێن ملکانِ سرۆکان اے جاورانِ تها نبائد سکوت کننت، بائد گوں تپاک ۆ همتواریا شه اسلامَے عزت ۆ رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلما دێم‌پان کننت.
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ گڈسرا لوٹتِ که جهانی‌ئێن کانونے جوڑ بیت که ادیان ۆ مذهبانِ مقدساتان بدگوشیا مکن کنت ۆ گوَشتِ: ما شه استمانی هوربند ۆ اروپایی‌ئێن ملکانَ لوٹن که کانونے جوڑ کننت که بدگوشی به پیغمبر ۆ آخری‌ئێن کتاب ۆ آدگه دین ۆ مذهبانِ مقدساتانَ مکن کنت، پچے که اے په ترۆندی‌ئے دێم‌گرگا ۆ دنیاوے امنیتا خُبنت.
سیره نبوی‌ئے دیوان گوں واجه شیخ‌الاسلامے دعاوا ۆ خُپتنے نمازے وانگا هلاس بوت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *