مروچی :یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲

یکے شه مزن‌سسّا ؤ اهل‌سنتے چاگردی جهدکاران بیران بوت

یکے شه مزن‌سسّا ؤ اهل‌سنتے چاگردی جهدکاران بیران بوت

مهندس مهراب امراء چهبار فنی حرفه‌ای‌ئے دانشکده‌وی سرمستر ؤ یکے شه مزن‌سسا ؤ اهل‌سنتے چاگردی‌ئین جهدکاران پنج‌شنبه‌ئے سهبا (27 اگست 2020/ 6 شهریور 1399) به چهل وپنچ سالگیا مان چهبارا بیران بوت.
انجینئر مهراب امراء 1354ئا مان سراوانِ مزن میتگا ودی بوت. آیی مهندسی میکانیکی‌ئا (ٹیکنیکل انجینئرنگ) را شه سیستان ؤ بلوچستانے شهدربرجاها گپت ؤ پد شه آیی وتی کارشناسی ارشدا را هم مان فناوری اطلاعاتی (آئی ٹی) رشته‌ئا شه تهرانِ پیام نور شهدربرجاها گپته‌ءِ. آیی یکے شه جهدکارین ورنائان مان دینی مسائل، چاگردی، دؤدءُربیدگی ؤ ازمی مسائلان مان گرد سیستان ؤ بلوچستانا مَرتگ بیت.
مهندس امراء بید شه اداری ذمه‌واریا شه چهبار ؤ سراوان مزن میتگے جهدکارین خیّران بوته. ائولی‌ئین سراوان فنی ؤ حرفه‌‌ای‌ئین دانشکده‌وی (ٹیکنیکل کالج) بن‌هشت ایرکنگ، پاکین قرآنے رجانکے پراجکٹے سرمستری به بلوچی زبانا، بلوچے شعرے کتابے لکگ ؤ جد ؤجهد په بلوچی زبان ؤ دؤدءُربیدگے تالان کنگ، مردمی‌ئین هوربندانِ بن‌هشت ایرکنگ چو «نوکین زند» ؤ «اندیشۀ سبز»، مدد به آ لوگان مردمان که آوانَ جْوانین سرپرست نیست ؤ نشئی ومعتادان ترک دیگ ؤ باسگ بیگ مان صابرینِ گلے سرمسترانِ رمّے تها، شه آ واجه‌ئے مهمین هزمت ؤ جهدکاریان بوتگنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *