مروچی :پنجشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳

بلوچێن کماش حمیدالله سردارزهی شه کرونائے ناجوڑیا بێران بوت

بلوچێن کماش حمیدالله سردارزهی شه کرونائے ناجوڑیا بێران بوت

نامدارێن بلوچ، کماش واجه سردار حمیدالله سردارزهی یکشنبه‌ئے شاما (19 مرداد 99/ 9 اگست 2020) شه کرونائے ناجوڑیا مان تهران نادراه‌جائا بێران بوت.
سنی آن لائن بلوچی رپورٹے مطابقا، واجه سردارزهی سکێن بااثرێن مردمے بوتگ و سجهێن بلۆچان، هاس چهبارِ مردمان آیرا مهروان و زانتکارێن مردمے یاتَ کننت.
خدابیامرز حمیدالله سردارزهیءِ تشییع جنازه‌وی دیوان سئےشنبه‌ئے دیگرا (21 مرداد 1399/ 11 اگست) گو هزاران نفر شه ڈول ڈولین مردمانِ هور بیگا مان چهبارِ عیدگاه حرمینا برجم دارگ بوت.
واجه سردارزهی‌ئا بازین جهدے په سیستان ؤ بلوچستانے جنوب و پاکستانے بلوچستانے راج ؤ کومان کرتَ ته آوانِ نیاما صلح ؤ دوستی ؤ یکّویی بێاریت. واجه سردارزهی چهبار پارلمانے جهگیر، معین الدین سعیدیِ ماسی‌ئین ناکوئنت. رَپتگێن کماشے نام و تئوار رۆدراتکی بلۆچستانا هم پرُشتگ.
پاکستانے تها، بلوچستانےصوبائی ؤ استمانی اسمبلی ؤ دیوانے تها هم په واجه سردارزهی‌ئا فاتحه وانگ بوته. حمیدالله سردارزهی اێرانے کسرکندا ودی بوتگ، بلین بازێن وهدے مان کراچیا گوازینتگ ؤ شه کراچیِ شهدربرجاه‌ئا پولیٹێکل ساینسا ماسٹرزِ گپته. همےپیم واجها بلۆچی زبان و لبزانکا سک باز هُب و واهگ بوتگ.
سردارزهی بێران بیگ ٹوهین نقصانے په اێران ؤ هاس بلوچستانا بوت، پمێشا بازێن واجه‌کارے وتی دلپدردیا را جار جته. شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید کُلَه‌ایی سردارزهیِ بێران بیگا را به آیی خاندان، دوزواه ؤ تیوگین مردمان تسلیت گوشت.
واجه‌ئا گوشت: خدابیامرز سردارزهی یکے شه منطقه‌وی مزن‌سسّا، واننده ؤ اثرگذارێن مردمان بوته که دلسوچی په مردمان شه آیی ٹوهین ساڑایگان بوته. آ شه علاقہ‌ ؤ منطقه‌وی نیک‌لوٹ ؤ خیرواهان بوته که ملکے تهئے ؤ ڈنّے راجانِ نیاما بازین محبوبیت ؤ نفوذے داشتهءِ. آیی بێران بیگ ٹوهین نقصانے په منطقه‌وائنت، شه الله‌ئا لوٹن که اے نقصانا جبران کنت ؤ گهترین بدلا به مئے مردمان دنت.
همےپیم مولانا مفتی محمدقاسم بنی‌کمال (قاسمی) په واجه سردارزهی بێران بیگا وتی دلپدردیا را جار جت و گوشته: آ انسانانِ بێران بیگ که تهنا وتی سیاد ؤ خانواده‌ئانِ نوَنت، بلکین هزمتا په جامعه‌وی تیوگین مردمان وتی اگده‌ءَ زاننت، په جامعه‌وی تیوگین مردمان باز سکێن دلپدردی‌ئے. خدابیامرز میرحمیدالله سردارزهی شه اے ڈؤل مردمانت که آیی بێران بیگا گردانَ دلپدرد کرت. ای ٹوهین نقصانےوت که ما را شه یک دلسوچ و ٹوهین واجه‌کاری زبهرِ کرت.
همےپیم دگه بازینے شه حکومتے مردم ؤ ملکی‌ئان وتی دلپدردیا را درشان کرت.
مان حاجی حمیدالله سردارزهی‌یے تشییع‌جنازه‌ئا علما، استانی ؤ مزن میتگی‌ئین ذمه‌وار، پارلمانے جهگیر، سیستان‌وبلوچستان ؤ کنکین استانانِ آزاوَر ؤ همےرنگ بازین مهمانے شه پاکستان ؤ عمانا ساڑی بوتنت. محلی سرچمگان این دیوانے بهرزوروکانِ آمارا را «گیش شه هشت هزار نفر» جار جته.
مفتی محمدقاسم قاسمی ؤ حافظ محمداسماعیل ملازئی شه واجه شیخ‌الاسلامے نیمگا مان آ ٹوهین فعال اجتماعی‌ئے تشییع جنازه‌ئے دیوانا هور بوتنت. مفتی محمدقاسم واجه شیخ‌الاسلامے تعزیتے پیغام و آ واجه‌ئے همدردیا را به خدابیامرز حمیدالله سردارزهی‌ءِ خاندان ؤ گرد گمجت ؤ آزاوران رسینت.
خدابیامرز حمیدالله سردارزهی‌ءِ نمازجنازه گو شیخ‌الحدیث مولانا عبدالرحمن چهباریءِ امامتا برجم‌دارگ بوت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *