مروچی :یکشنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۱
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید ماں راسک ءِ دینی وانگجاه ءِ مراگشا:

ملک ءِ ذمه واراں مردمانی گپاں په استان و کشور ءِ مرکزا سر بکننت

ملک ءِ ذمه واراں مردمانی گپاں په استان و کشور ءِ مرکزا سر بکننت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا دوشنبه ءِ شپا (27 اسفند 1397)، ماں راسک ءِ مفتاح العلوم ءِ دینی وانگجاها، گوں اشاره په مردمانی اقتصادی و زندمانی ءِ نگیگی و مشکلاں، چه مُلک ءِ ذمه واراں دزبندی کُت که ماں مشکل و اڑانی حل و فصل کنگا و مردمانی توار ءِ رسینگا په استان و کشور ءِ مرکزا کوشست بکننت.
گوں زاهدان ءِ اهل سنت ءِ امام جمعه ءِ دفتر ءِ هال رسانی سایتِ گزارشا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں اے دیوانا، گوشت: مردم اے درگتا گوں ناداری و بیکاری و اقتصادی مزنیں جنجالاں دیم په دیم انت. منی سفارش گوں راسک ءِ شهر ءِ ذمه واراں اش انت که په مردمانی مشکلانی حل بیگا رسیدگی بکننت و مردمانی توارا په استان و کشور ءِ ذمه واراں سر بکننت. لازم انت که په مردمانی حقوقا چه قانون ءِ رهبندا دفاع کنگ ببیت داں مردم په وتی قانونی وشرعی واهگاں برسنت.
واجها وتی گپانی رندگیریا گوشت:
نظام و انتظام ءِ ذمه واراں ماموران هم سفارش بکننت داں احتیاط بکننت و بے میارے مردمیا وتی تیرانی آماج مکننت. بے میاریں انسان ءِ کشگ ابید چه اشی که قانون و شرع ءِ مطابقا مَکَن کنگ بوتگ، کَڑی یے په دشمن و بدواهانی بدیں کاران بیت.
واجه مولانا عبدالحمیدا گیشتر گوشت: افسوز ءِ جاهنت که مئے کشورا هنچیں مردم بوتگ و هنگتا هم هست که برے برے هنچیں گپ کننت که دشمنانی بدیں واهگانی تیاریا کتگِش و په کشورا نگیگیانے داشتگِش. اے بابتا ما نباید کارے بکنین و گپے بگوشیں که په مئے کشور و ملّتا تاوانے داشته ببیت.

چند گانڈوے زند ءِ واستا، مردمانا چه ملگزاریں زمینانی کارمرز کنگا مکن مَکنیں

زاهدان ءِ اهلسنت ءِ آدینگ ءِ اماما وتی گپانی رندگیریا چه چند هزار هکتار زمینا که په گانڈویانی زندمانا ماں بلوچستان ءِ دَمَگیا خاص کنگ بوتگ نقد پیش کت و گوشتی: نزاناں گوں کجام عقل و منطق و کارشناسیا چند گانڈو ءِ واستا هزاراں هکتار زمین ءِ کارمز کنگ چه مردماں مکن کنگ بوتگ. آیا مردمانی زندگی ءِ ارزشت چه چند گانڈوا کمتر انت؟! په گانڈوانی زندا چند هکتار زمین بس کنت، نه‌ اشی که کَورے گوں درائیں ملگزاریں زمیناں په اے ساه دارا خاص بکنیں و مردمانا چه اے گرانبهائیں گنجاں زبهر بکنیں.
واجها گیشتر گوشت: لهتے چه زمینانی آباد بیگا مردمانی واستا ناراضنت و راضیگنت که آپ پاکستان ءِ سرڈگارا بروت بلے مردماں آپ و زمینا کار مگرانت. افسوز ءِ جاهنت که هنگتا “تالاب” و “روتک” که چه کشور ءِ مزنتریں آپ جاهاننت، آیانی موتور آپانی مجوز دیگ نبوتگ. اے مدیرانی ناتوانی و نزوریانی پشداروک انت، سرمستراں بایدانت اے مُلک ءِ کِشار کنوکا مدد و کمک بکننت.
واجه مولانا عبدالحمیدا چه راسک ءِ فرماندارا لوٹ ات که په کِشار کنوکانی مشکلانی حل کنگا و آیانی نیاز ءِ پوره کنگا کوشست بکنت.

واجه مولانا عبدالحمیدا وتی گپانی گُڈّی بهرا «په وحدت و یکّویے لازم گرگا» تاکید کت و گوشتی: قوم و مذاهب ءِ یکّویی باید انت هیالداری کنگ ببیت. گنتریں جیڑه، قومی و مذهبی جیڑه یاننت. مذهبی جیڑه یان و ته ماں تَهی جنگاں کشورا گنتریں تاوان دینت، سوریه و یمن و عراق و بازیں اسلامی کشورانی جاور په وشی اے چیزا پدّر کنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *