مروچی :جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲
واجه مولانا عبدالحمید:

مئی زرنگیں مردم آ پیم که آیانی حقّ اِنت کار گِرگ نبنت

مئی زرنگیں مردم آ پیم که آیانی حقّ اِنت کار گِرگ نبنت

مولانا عبدالحمیدا ماں وتی جمعهءِ گپاں (5 شهریور1395) زاهدانءِ جمعهءِ نمازجاها په اهل‌سنتءِ کارگرگ ماں ملکءِ دارگا و همےپیم «مذهبی آزاتیانی راهانی پاچ کنگا» تاکید کرت.
زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازا ماں وتی گپاں گوشت: آ چیزے که اهل‌سنتا رازیگ کنت آیانی عزت و آبروءِ حفظ کنگ اِنت. اگه اهل‌سنت ملکءِ مزن‌شهر و استانانی مرکز و شهراں کار گرگ مبنت، گڑا آ وتا کمّ سمجنت. مئی زانوگر و زرنگیں مردم آ داب که آیانی حقّ اِنت کار گرگ نبنت. ماں مرکز استانءِ اداره‌یاں که لهتیا 300 تا 500 کارمند هست ، اهل‌سنت بسّ 10 تا 15 نفر اَنت. اِے ما را آزار دنت.
واجها گیش کرت: اِے باره‌یا هچ نیمّونے هں نیست اِنت. کارمستر باید راه و چاره‌اِے درگیجنت. باید اهل‌سنتءِ زانتکار و زرنگانی سرا ملکءِ هر جاها دلگوش ببیت. باید اِشی سرا خاصکار توجه ببیت. کارمستر باید هر راج و مذهبءِ قانونی حقا بدینت.

?باید اهل‌سنتا ملکءِ سرتاسرا مذهبی آزاتی ببیت
زاهدانءِ جمعهءِ پیشنمازا دیما په اهل‌سنتءِ مذهبی آزاتیاں تاکید کرت و گوشتی: مذهبی آزاتی که ملکءِ بنیادی قانونا آتکگ اَنت، سک مهم اَنت. اِے آزاتی هرجاه باید ببننت. سلیقه‌ای و دل‌تبی رپتار په مئی چاگردا گران اِنت و هچ پُجّگ/تحمل نبیت.
واجها په لهتے نمازجاهانی مشکلاں ماں تهرانا اشاره کرت و پرمائشی کرت: یکّے چه ایرانءِ مهمیں وظیفه‌یاں که قرآنا په ما تعیین کرتگ، نمازءِ برجم دارگ اِنت. هرکس هرجاه که لوٹیت نماز بوانیت شیعه‌اِے بیت یا سنی باید آئی راه پاچ ببیت. حتی اگه دگه دینے تابعدار چوشکه یهودی و عیسائے لوٹیت نماز بوانیت و اللها عبادت بکنت باید جاه په آئی تیار کنگ ببیت. البت آ تفرقه و جدایی دور دئوک چه هر مذهبے که ببنت باید دیمش گرگ ببیت.
واجه مولانا عبدالحمیدا گوشت: ما زانیں که نمازءِ دیم‌گرگ نارازی کاریت. مئی دشمن همشی لوٹنت که پریشانی جوڑ بیت، مئی وصیت په ملکءِ ٹوهیں کارمستراں اِشنت آیاں که دورچاریش نیست آیانی دیما گر اَنت و مئیلنت که آ پریشانی جوڑ کن‌اَنت. مئیلنت هرکس هرچے دلی لوٹیت هما بکنت. ما را اِے انتظار نے که نمازجاهانی دیم گرگ بیت و لهتے نماز ءِ دیما گر اَنت. مذهبی آزاتی چه هما اولی حقان اِنت، اگه اِے آزاتی رعایت کنگ مبیت، بزاں گڑا دگه آزاتی هں نیست اِنت.
حضرت شیخ‌الاسلاما گوشت: تماماں باید قانونءِ سرا عمل کننت. ما پمشا ترندروانی دیما اوشتاتگیں که وتی حقا قانونی راها چه حکومتا گریں. اگه ما چه وتی قانونی حقا گیشتر لوٹت، آ وهدی گڑا شما مئی لوٹا رد کن‌اِت.

?ایراں تمامانیگ اِنت
واجه مولانا عبدالحمیدا دیما اهل‌سنتءِ راجانی ایرانی بیگا اشاره کرت و گوشتی: مذهبی آزاتی هر ایرانیءِ حق اِنت و ما هں ایرانی اِیں. اهل‌سنت چه پارس، بلوچ، کرد، عرب، ترکمن، و تماماں چه ایرانءِ اصیلیں راجان اَنت. ایران و تهراں تمامانیگ اِنت. ما را باید تهرانءِ تها آزاتی ببیت و هچ‌کس نتوانت بگوشیت که شما بلوچ یا چه دگه راجے اِت.
دارالعلوم زاهدانءِ مدیرا گوشت: مئی توکل اللهءِ سرا اِنت و امیت اِنت اِے مشکلات حل یبنت. ما وحدت و تپاکیا لوٹوک اِیں. مئی مشکلاتءِ حل کنگ، دژمنانا ناامیت کنت هما پیم که تاهنو ناامید بوتگنت.
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیدا دیما لهتے چه ملکءِ مشکلاتاں بیان کرت و گوشتی: مئی استانا فقر و بےوسی و بےکاری سک باز اِنت. مشکلات باز اَنت. چه یک نیمگے هشک سالی و چه دگه نیمگے اقتصادی مشکلات مردماں رنج دینت. امیت اِنت که دولت په ملکءِ آبادیا مزنتریں گام بزوریت و مردم هں مدتی کننت.

?سیستانءِ اهل سنت باروا ما سکّ گلگ داریں
واجها گوشت: سیستانا اهل‌سنتءِ نپر گوں شیعه‌یاں نزیک اَنت. اِے ملکا شیعه و سنیانی در میانا سیادی هست گوں وت تپاک اَنت. بلے آ یک چمے چارگ نبنت چه اِے بابتا مارا سک گله هست. مئی سیستانی اهل‌سنت همک وهدا مئی گورا یاینت گله کننت که شما پرچے مئی دردا کارمسترانا نرسین ات. امیت اِنت که تدبیر و امیتءِ دولت یکیں سالا که پشکپتگ وتی وعده‌یانی سرا عمل بکنت. پارلمانءِ جهگیر هں گوں همدلی و همفکری مردمانی مشکلات چه قانونی راهاں رندگیری کننت و گیشّیننت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *