مروچی :جمعه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۲

سوره فاتحه

قرآن مجید رجانک (ترجمه)
سوره فاتحه

ترجمه قرآن به بلوچی

چارگ مں youtube

گیشتریں ویدئو