مروچی :جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳

سوره فاتحه

قرآن مجید رجانک (ترجمه)
سوره فاتحه

ترجمه قرآن به بلوچی

چارگ مں youtube

گیشتریں ویدئو