- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

استان سیستان ۆ بلوچستان ءِ بهر کنگ هچ سۆب ءِ په استان ۆ مردماں نه دار اِیت

سنی‌آنلاین| مولانا عبدالصمد ساداتی گۆں اشاره به استان سیستان ۆ بلوچستان ءِ بهر کنگ ءِ بن‌گپ ءَ، درائێنت ئِے: استان سیستان ۆ بلوچستان ءِ بهر ۆ کپءُچنڈ کنگ نه تهنا هچ سۆبے په ملک ۆ استان ءَ نه دار ایت. بلکه گێشتری مردمانی لۆٹ اێش نه‌اِنت ۆ لس مهلوک شه اے بابت ءَ دلگران اَنت ۆ اے کرد سببَ بیت که آشۆب ۆ فتنه جۆڑ بیت. گێش شه اێشی تجربه ءَ پدّر کرتگ که آ استاناں که په «توسعه» ءِ نیمون ءَ بهر کنگ بوتگ اَنت، آوانی مشکلاں گێش بوتگ اَنت ۆ شه پێسر ءَ گێشتر پد منتگ اَنت.