- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

انسانانی اعتقادی ۆ اخلاقی کچٹیانی پاک کنگ شه پێغمبرانی مهمترێں اگدهاں بوتگ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۱۴ آبان ۱۴۰۰/ 5 نومبر 2021) گێش شه اێشی که لهتێں شه اعتقادی ۆ اخلاقی کچٹیانی مارت، دێمگری شه اے کچٹیان ءَ شه پێغمبرانی مهمترێں اگدهاں زانت ۆ په «نفس ءِ پاکی» ۆ « دلگۆش به باطن ءِ پاکی» ءَ سکّ سۆگه‌ی کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید پد شه مبارکێں سوره «اعلی» ءِ (۱۴-۱۷) آیتانی وانگا درشانی کرت: یکے شه پیامبرانی مهمێں رسالتاں ۆ شه واجه رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ اگدهاں اے بوتگ که مردم ۆ چاگرد ءَ شه باطنی ۆ ظاهری کچٹیاں پاک کن اَنت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ خطیب ءَ گێش کرت: شه پیامبرانی اگدهاں اے بوتگ که گۆں الله ءِ احکاماں ۆ وتی رهشونیاں نه تهنا انسانانی چهرگ ءَ بلکه آوانی باطن ءَ هم پاک کن اَنت. مهتر رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ چهرگ ۆ ظاهرے پاکی ءَ را ایمانے یک نێم ۆ باطن ءِ پاکی ءَ را ایمانے دگه نێم زانتگ.

واجه ءَ «شرک جلی ۆ شرک خفی» ءَ را شه باطن ءِ ٹوهترێں کچٹیاں زانت ۆ درشانی کرت: شرک جلی ۆ شرک خفی انسان ءِ دل ۆ سێنگ ءَ کچٹَ کن اَنت. بت‌پرستی ۆ مخلوق ءِ عبادت «شرک جلی» اِنت. کفر ۆ شرک شه هما کچٹیان اَنت که ایمان اصلا گۆں آوان جۆڑَ نه بیت. آدگه شرک «خفی» اِنت. ریاکاری که مردم کاران ءَ په خدا مه‌کنت ۆ په نشان داتن ۆ اێشی که مردم آیرا ستا کن انت ۆ نامءُتوار کٹ ایت «شرک خفی» گوشگ بیت.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گوشت: ریاکاری چۆ کرونا ءِ ویروس ءَ چِهر اِنت ۆ دیستگَ نه بیت؛ برے انسان الله ءَ عبادتَ کنت ۆ گمانَ کنت که نێکێں انسانے، بلێں چوناهی ءَ ریاکارے. هر کردے که په الله ءَ مه‌بیت ۆ په نامءُتوار ۆ سۆب ءَ بیت یک وڑێں شرکے.

واجه ءَ باطنی کچٹیانی دۆمی ءَ را «نفاق» زانت ۆ درشانی کرت: مدینه ءِ منافقاں چهرگءَ وت را مسلمانَ زانت، بلێں دل ءِ تها هچ باورے به واجه رسول الله ءِ پێغمبری ءَ نداشت اِش که اے «اعتقادی ئێں نفاقے» اِنت. آدگه نفاق «عملی‌ئێں نفاق» اِنت؛ دینے باورانَ منّ ایت، بلێں ماں عمل ءَ منافقانی وڑءَ کردارَ کنت؛ په درور درۆگَ بند اِیت، امانت ءَ خیانتَ کنت، وعده هلاپیَ کنت ۆ زاه ۆ زکتَ کنت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ پد شه باطنی کچٹیانی مارگ ءَ گوشت: باطن ءِ آدگه کچٹی وت‌منّی، کێنگ ۆ وت‌لۆٹی اَنت. وت‌منّێں انسان ءِ باطن کچٹ انت. وت‌منّی بدترێں کچٹی اِنت. وت‌منّی انسان ءَ بێرانَ کنت.

مولانا عبدالحمید کێنگ ءَ را یکے دگه شه نفس ءِ ناجۆڑیاں زانت ۆ گوشتِ: یکے شه باطنی کچٹیان «کێنگ» اِنت؛ کێنگ چۆ خۆره ءَ انسان ءِ دین ۆ ایمان ءَ شه تها وارت. لهتێں کێنگی‌ئێں مردم هچَ نه‌سگّ انت که کسے را سۆب ۆ عزت و نام ۆ نان ءِ رس ایت.

واجه ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ لهتێں شه کێنگ ءِ دێمگری ئے راهان ءَ بیان کرت ۆ گوشتِ: دعا کن اێں که الله ما را کێنگی مه کنت. اگاں کسے ءِ کێنگ شمے دل ءَ کپت اے فکر ءَ کن اِت که الله ءَ اے  داد ءَ را آیرا داتگ ۆ کێنگ گۆں آیی بزاں مخالفت گۆں الله ءَ که آ داد ءَ را آیرا داتگِ. کسے را که الله ءَ زرّ ۆ آبرو ۆ داد داتگ دعا کن اێں که الله آیرا گێشتر دنت. اے کێنگ ءِ دێمگری ءِ راه انت.

واجه ءَ همےپێم زرے دۆستی ءَ را شه باطنی کچٹیاں زانت ۆ گوشتی که زرے دۆستی مشکل ءِ نه‌داریت ۆ په زرے ساتگ ءَ خب اِنت، بلێں نباید زرے دۆستی شه الله ءِ دۆستی ءَ گێشتر بیت. وهدےکه انسان زکاتَ نه‌دنت، وتی زهگ ۆ عیال ءِ هرچ ءِ تها سستیَ کنت، الله ءِ حق ۆ مردمانی حقان ءَ نه‌دنت، بزاں زرے دۆستی آیی دل ءِ تها شه الله ءِ دۆستی ءَ گێشتر اِنت.

واجه ءَ درشان کرت: گهتر انت وتی ظاهر ۆ باطن ءَ پاک کن اێں، نماز ءَ شه کار ءَ ۆ آخرت ءَ شه اے دنیا ءَ دێمتر زان اێں ۆ په چاگرد ۆ وتی اصلاح ءَ جهد کن اێں، په زهگ، لۆگمان، سنگت ۆ همسایگانی رهشۆنی ءَ وتی وسے کساس ءَ جهد کن اێں ۆ آوان ءَ شه گناهاں مکن کن اێں.

🔸مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسر ءَ گۆں اشاره به «دانیال شه‌بخش» ءِ باجبری ءَ ماں بوکس ءِ میان‌استمانی ٹۆرنمنٹ ءَ اے باجبری ءَ را به اے اهل‌سنت ۆ بلۆچێں ورنا ۆ ایران ءِ استمان ۆ تیوگێں ذمه‌واران مبارک بات گوشت.