- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

ایران ءِ بلوچێں بوکسور ءَ جهانی داد گپت

سنی‌آنلاین | «دانیال شه‌بخش» ملکی بوکسورے که ماں جهانی بوکسینگ ءَ  داد کٹ اِت ۆ ائولی مردمے که ماں ایران ءِ راجدپتر ءَ جهانی بوکسینگ ءِ داد ءَ وتی نام کرتگ.

آیی پد شه اێشی که لیتوانی ملک ءِ بوکسور “ادگاراس اسکوردیلیس” ءَ هر سے گشت ءَ په جوانی پرۆش دات، وتی نام ءَ ایران ءِ راجدپتر ءِ تها ثبت کرت.

محمود نهتانی، سیستان ۆ بلوچستان ءِ بوکس ءِ مربی هۆر گۆں دانیال شه‌بخش ءَ ائولی گشت اِنت که په صربستان ءِ جهانی ٹورنمنٹ ءَ دێم دیگ بوتگ اَنت.