- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

شه اهل‌سنتان ماں قضاوت ءَ کار گرگ بیت.

په سنی‌آنلاین سرهالا به نقل شه ایرنا ء هالکاریا ماموستا ملا قادر قادری جمعه ئے رۆچا (8 جنوری 2021) که آیت‌الله رئیسی به کرمانشاه صوبایی‌ءَ سپر کرت‌اَت، آیرا گوشتِه: یکے شه اهل‌سنتان لوٹان، هاس ورنائان همێش اِنت که شما پرمان دَیِت لهتێن شه اهل‌سنتانِ جوانێن ۆ مخلصێن ورنائان ماں قضاوت ءَ کار گرگ بینت.

پاوه مێتگے جمعه‌وے پیشنمازا همےپێم به سیمسرنندوکێن مردمانِ رۆزیگی ۆ میعشتی مشکلان اشاره کرت ۆ گوشتِه: اے مێتگے مردم شه ذمه‌واران سے لوٹ دارنت که په آوان معیشتی سکّیان پگرے بیت، په آوان که بڈُکیَ کننت قانونی چارگے گندگ بیت ۆ همےپیم اێران ۆ عراق کردستان ءِ سیمسرے راهءِ پروژه پوره بیت تاں مردم تواننت په جوانی شت ۆ آت کننت.