- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

مولانا ابن‌الحسن عباسی وفات کرت

مولانا ابن‌الحسن عباسی شه پاکستانے نبیسۆک ۆ زبردستێن پاگواجه‌ئان ۆ کراچی‌ءِ «تراث الاسلام» وانگجاهے سرمستر زی دوشمبی‌ئا (24 آذر 1399/14 سبتمبر 2020) ماں 48 سالگیا په ناجوڑی‌ئے سوَبا بێران بوت.

مولانا ابن‌الحسن عباسی، دارالعلوم کراچیا سبکّا را هلاس کرت‌اَت ۆ شه جامعه فاروقیه‌ءِ پێسرے زبردستێن استاذان بوت‌اَت که شه «تراث الاسلام» وانگجاهے بن‌هشت اێر کنگاءُ پد شه جامعه فاروقیه‌وا اۆدا شت‌اَت.

همےپێم آ خدابیامرز چنکه تاکبندے سرمستر ۆ سرشۆنکار بوته که شه آوان وفاق ماهتاک (پاکستانے وفاق المدارسے تاکبند)، حیا دایجست (بانۆکان تاکبند) ۆ «النخیل» علمی ۆ دۆدۆربێدگی‌ئێن ماهتاک بوتگ‌اَنت. النخیل ماهتاک که ماں هندوستان ۆ پاکستانا شنگ بیت علمی پاٹیانِ توکا بازێن دوزواهے داریت.

مولانا عباسی گوں وتی هاسێن رهبندا ماں وتی نبشته‌ئان بازێن وانۆکے را وتی نێمگا کشِّتَه.