- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

چهار صیاد چه سومالی دُزّانی دستا آزات کنگ بوت

چهار نفر صیاد/ماهیگر که سے سال پیش سومالِ دریایی دزاں برتگ اِتنت، آزاد کنگ بوتنت و مروچی صباحا ایرانا مان بوتنت.
سنی‌آنلائنِ حالا، اِے چهاریں نفر چه بیست‌یک نفری گروهے اَنت که سال 1394 ءَ په ماهیگِ گرگا بین‌المللی آپاں شتگنت، بلے سومالی دریایی دزاں گپتگ و گوں وت برتگنت.
رسانکدرانی آخری حالانی مطابقا چه اِے بیست‌ویکیں نفراں تهنا 8 نفر زندگ پشت کپتگ که 4 نفر چه آیاں همیش اِنت گوں ایرانی مسئول و آ ملکِ کماشانی کوششا آزات کنگ بوتگنت و 4 نفر دگر اَنگت دزانی دستا بند اَنت.
اِے چهاریں نفریں که آزات بوتگنت نام اِش سعید بلوچی، احمد بلوچی، آدم بلوچی و شیرمحمد تابه‌زر اِنت، اِے مروچی صباحا تهران سر بوتگنت و همے زوتّیا وتی ملکا سر بنت.
یکے چه صیادانی سیاداں گوں “سنی‌آنلائینا” گوشت: اِے چهاریں نفر اول سرا یک مردے په نام «عبدالولی» دستا بوتگنت که چنت ماه پیش دگرے اِشانا وتی کّرا بارت و شر تهبیل گریت و غور کنت، بلے آزاتش نکنت، رندا یک دگه مردے په نام «عبدالمالک» اِشاں وتی گورا بارت و سومالی مسئولاں تهبیل دات. رندا سومالیِ دولت گوں ایرانِ سفیر ماں اماراتا زنگ جنت و هما اِنت که اِے آزات کنگ بنت.
اِے مردا گوشت: اِے چهاریں نفر که آزات بوتگنت هنو تهران اَنت، ان‌شاءالله همش اِنت که کاینت وتی لوگا سر بنت.