- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

دارالعلوم زاهدانِ قرآن مجید ترجمه و تفسیرِ دوره بنگێج بوت

دارالعلوم زاهدانِ قرآن مجیدِ ترجمه و تفسیرِ دوره چه مروچی دوشنبه 27 فروردین 1397، مکی مسیتّا گۆں طالب و واجهانی مُچّیا بنگێج کنگ بوت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، اِے دورۀ بنگێجی دیوانا واجه مفتی محمدقاسم قاسمیا بیان کرت.
مفتی صاحبا وتی گپانی تها گوشت: قرآن دوایے که دلی نادراهیاں شفا دات. گێشترێں زانتکار گوشنت که قرآنِ شفا‌بیگ تهنا په روحا نهنت، بلکێں جسمی نادراهیاں هں شفا دات.
مفتی محمدقاسما انسانانی تمامێں پرێشانی و مشکلاتِ علت، دوری چه قرآنا زانت و گوشتی: انسان هر نێمگے چه قرآنا دوری کننت، هما نێمگا گۆں مشکل ؤ سکّیاں ڈیکّ ورنت.
واجها قرآن مجیدِ تلاوت، آئیِ تها تدبر ؤ هورت چاری، قرآنِ حکمانی سرا عمل کنگ و آیاں په دگراں رسێنگ قرآنِ حقّ په هر مسلمانِ سرا زانتنت و گوشتی: قرآن با برکتێں کتابے، هرکس آئی تها چنگ بجنت زندگی چه برکتا پرّ بیت.

قرآن مجیدِ ترجمه و تفسیرِ دوره هر سال شعبان و رمضانا گۆں واجه مولانا عبدالغنی بدریِ استادیا وانێنگ بیت. اِے دورۀ تها قرآن مجید چه اول تا آخر ترجمه و تفسیر کنگ بیت و قرآنِ سۆج ؤ پنت په هنّوگێں دورا بیان کنگ بنت.