- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

واجه مولانا محمداسلم قاسمی وفات بوت

سنی‌‌آنلاین/بلوچی|واجه مولانا محمداسلم قاسمی دیوبندِ دارالعلوم وقفِ مزنیں استاد، زیگیں ظهرا (دوشنبه 22 آبان/ 24 صفر) هندوستانا وفات بوت.
شیخ‌الحدیث مولانا محمداسلم قاسمی که چه مولانا قاری محمدطیب رحمه‌الله زهگان اَت،‌ دیوبندِ دارالعلوم وقفِ آموزشی ؤ وانگی کارانی مستر بوتگ. واجه زیگیں ظهرا وتی عمرِ هشتادمی سالا نمنت.
مرحوم مولانا محمداسلما مزنیں بهرے چه وتی عمرا په قرآن مجید و صحیح بخاری و دگه حدیثی کتابانی وانینگا گوازینت.
مرحوم نماز جنازه دوشی رند چه عشاءِ نمازا گوں مولانا محمدسفیان قاسمیِ پیشنمازیا وانگ بوت. هندوستانِ مزنیں عالم ؤ بازیں طالب ؤ مزنیں پَبلکیا په واجهِ نمازجنازها وتا سر کت.
واجهِ جسد دیوبندِ مزنیں عالمانی قبرستانا دفن کنگ بوت.