- سنی آنلاین - http://sunnionline.us/balochi -

باید قومی، ملکی ؤ ماتی زبانان سرا دلگوش کنگ ببیت

حداد عادل، پارسی زبان ؤ ادبِ فرهنگستانِ کارمسترا یک دیوانے که مں دانشگاه «الزهراء» برجم دارگ بوت، په ایرانِ قوم ؤ راجانی زبانِ تعلیم ؤ وانینگا تاکید کرت.
په سنی‌آنلاینِ هالکاریا نقل چه ایسنا، پارسی زبان ؤ ادبِ فرهنگستانِ کارمسترا گوشت: ‌هں پارسی زبانا و هں باید قومی ؤ‌ ملکی ؤ ماتی زبانان سرا دلگوش کنگ ببیت. اگه قومی زبانان سرا دلگوش مکنیں، گڑا دژمن آیانی سرا دلگوش کننت.
غلامعلی حدادعادل گوں اِے گپِ درشاں کنگا که تهنا مَے ملک نهنت که دو زبانی هست، اگه اِے بن‌گپ ؤ‌ موضوعا دلگوش کنگ مبیت، بےشک دشمن ؤ بدواه آئیِ نیمگا دلگوش کننت.
حدادعادلا دیمترا گوشت: طبق ایرانِ بنیادی قانونا، رسمی خط ؤ‌ زبان، پارسی اِنت، بلے دگه قومی زبانانِ تعلیم دیگا هچ مکنے نے. مے باور همشنت که باید قومی ؤ‌ملکی زبانان سرا دلگوش کنگ ببیت، همے پیم پارسی زبان سرا دلگوش ببیت ؤ هیچ کجائی دگرے جاها تنک مکنت.